Voorwaarden domeinregistratie en webhosting

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze algemene voorwaarden

 1. finalwebsites.com (hierna “finalwebsites”) behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen; u krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.
 2. Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de contractduur, welke is gedefinieerd in punt 13, de normale tarieven. Indien een product niet in exact dezelfde hoedanigheid terugkeert zal een soortgelijk product als uitgangspunt genomen worden.
 3. finalwebsites gebruikt e-mail voor communicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ten allen tijde een actief e-mailadres bij te houden en finalwebsites hiervan op de hoogde te brengen, en e-mails gericht aan dit adres regelmatig, binnen 7 dagen te lezen.
 4. In het geval van wanbetaling, wangedrag of contractbreuk heeft finalwebsites het recht de geleverde diensten uit te schakelen zonder schadeloosstelling. In geval van een betalingsachterstand heeft finalwebsites het recht om een incassoburo in te schakelen, waarvan de kosten geheel op de klant verhaald zullen worden.
 5. De producten en diensten van finalwebsites mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. finalwebsites neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de diensten. De klant zal de aangeboden diensten niet gebruiken in verband met het sturen van ongevraagde commerciële e-mail (SPAM). De klant zal geen materiaal naar virtuele servers uploaden waarvan hij niet de rechten bezit. De inhoud en strekking van het materiaal op virtual servers mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of onwettelijk zijn; zulks ter beoordeling van finalwebsites.
 6. De klant verklaart finalwebsites niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de klant, en verplicht zich finalwebsites direct op de hoogte te stellen als de klant enige claims ontvangt die voortvloeien uit zijn activiteiten op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
 7. finalwebsites houdt de klant verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van misbruik van domeinregistratievoorzieningen, waaronder maar niet uitsluitend het handelen in strijd met de geldende reglementen van het register, het aanvragen van domeinverhuizingen zonder toestemming, of het invullen van verkeerde of gefingeerde gegevens.
 8. finalwebsites stelt zich tot doel de systemen zo goed mogelijk beschikbaar te houden en technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. De klant verklaart finalwebsites nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
 9. De klant zal de infrastructuur van finalwebsites of zijn partners niet gebruiken voor het sturen van ongevraagde commerciële e-mail (SPAM), noch diensten van finalwebsites te gebruiken in verband met SPAM. Wanneer finalwebsites een gegronde klacht ontvangt over spam afkomstig van de klant, dan zal finalwebsites de dienst uitschakelen en de bestanden van de klant wanneer nodig verwijderen.
 10. Het gebruik van scripts en andere programmatuur op de servers van finalwebsites is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst niet in gevaar brengt. finalwebsites zal de klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 11. Extra kosten ten gevolge van overmatig gebruik van de dienst worden berekend op de eerstvolgende factuur.
 12. Tarieven voor de diensten en producten zijn van te voren voor de minimum looptijd te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 13. De klant gaat, tenzij niet anders aangegeven, een overeenkomst met finalwebsites aan voor tenminste 12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.
 14. De dienst wordt geïnstalleerd na ontvangst van de opdracht en de betaling van het bedrag zoals vermeldt in de overeenkomst.
 15. Alle genoemde bedragen op onze website en in de orderdocumenten zijn exclusief BTW.
 16. Aanpassingen aan de automatisch gegenereerde documenten op welke wijze dan ook worden zonder schriftelijke bevestiging door finalwebsites als ongeldig beschouwd.
 17. Alle gevolgen en schades ten gevolge van onachtzaamheid, danwel oneigenlijk gebruik zijn ten bate van de klant.
 18. finalwebsites behoudt zich het recht voor boetes en administratieve kosten op te leggen aan de gebruiker ten gevolge van het handelen in strijd met deze voorwaarden: zoals bijvoorbeeld het doen van onterechte storingsmeldingen, het doorgeven van verkeerde poort-informatie, etc.
 19. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden. Mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, dan blijven de andere punten onverminderd geldig.

Doetinchem, 16 June 2018